تدریس آنلاین - بازی هوشان

بازی فکری ضربستان

بازی فکری ضربستان

۰
۹۰ هزار تومان
در حال برگزاری
سمپاد - تیزهوشان نهم
در حال برگزاری
سمپاد - تیزهوشان هشتم
در حال برگزاری
سمپاد - تیزهوشان ششم
در حال برگزاری
سمپاد - تیزهوشان پنجم
در حال برگزاری
تدریس ریاضی یازدهم تجربی
در حال برگزاری
تدریس هندسه 3 دوازدهم
در حال برگزاری
تدریس هندسه 2 یازدهم
در حال برگزاری
تدریس هندسه 1 دهم

تدریس هندسه 1 دهم

۰
۰
۴۰۰ هزار تومان
در حال برگزاری
تدریس فیزیک دهم فنی حرفه ای
در حال برگزاری
تدریس فیزیک دوازدهم تجربی
در حال برگزاری
تدریس فیزیک دوازدهم ریاضی